Kladruby - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

  • Kostel v Hřešihlavech

Kostel v křešihlavechkostel v křešihlavech
Farní kostel všech svatých se připomíná již roku 1384, ale existence zdejší tvrze je doložena teprve před polovinou 15. století.

Zděná, omítaná, orientovaná stavba. Půdorys se skládá z podélného jednolodí a obdélného presbytáře se zaoblenými nárožími a konvexní východní stěnou. Průčelí ve střední části konvexně zvlněné. V ose pravoúhlý vstup s kamenným ostěním. Nad ním balkon na 2 krakorcích. Průčelí ukončuje hranolová vížka s pol. jehlancem, krytým plechem. V bočních fasádách a na presbytáři fazulová okna, nároží zvýrazněna pilastry. Při sev. a již. straně presbytáře přístavky. Střecha kryta taškami. Vnitřek lodi členěn pilastry s profilovanou vysazenou římsou. Zaklenut segmentovou valenou klenbou. Triumfální oblouk půlkruhový, presbytář plochostropý. K presbytáři přistavěna hrobka J. Rumerskirchové. Jižně od kostela hranolová zvonice. Na kamenné podezdívce, dřevěná šalovaná s pravoúhlými okny. Dvojitá stanová střecha kryta taškami.

Na místě středověké stavby postaven dnešní kostel 1768-69, zvonice z počátku 19. století, hrobka 1926-32.

Zhodnocení: Stavba z pozdně barokového údobí, dokládající úroveň slohu ve venkovském prostředí.
Ohradní zeď před kostelem ( r. č. 2483/3 )

Souběžně se silnicí probíhá mezi zvonicí a kostelním průčelím, dále pak od kostela směrem k hospodářskému dvoru zámku vysoká zeď vyzděná lomovým kamenem a cihlou, omítnutá na soklu nahrubo nahozenou omítkou, s horními plochami zataženými a přepačokovanými vápennými ličkami. Vždy po 5-6 m je ve zdivu vystavěn sloupek předstupující před líc zdiva shora překryt deskou. Koruna zdiva je kryta cihlami mírně sespárovanými. Po stranách průčelí kostela jsou do ohrazení ve 2 osách vloženy branky. V dolní části je pak vjezd - přístup k zámku.

a/ Brána I. - napravo od hlavního průčelí kostela. Zděná, segmentově zaklenutá brána, v jejíž střední ose je nad zaklenutím vstupu vyzdvižen polokruhově ukončený tympanon. Boky branky takřka až k úrovni vlastního vjezdu jsou zhora vodorovné, na ploše vytažené pilastry ve 2 osách. Římsa a hlavice pilastrů je bohatě profilovaná. Závěr tympanonu je zdoben římsou stejného typu jako ve spodní části. V náběhu segmentu vjezdu je vodorovná leséna, na kterou navazuje na vodorovném ukončení branky sedlová stříška, krytá bobrovkami a prejzy, tympanon je shora překryt bobrovkami. Vrata jsou dvoukřídlá, otvíraná dovnitř, spodní část je plná, horní je tvořena sítí svislých planěk provázaných šikmo loženou latí. Sokl branky je mírně předsunut před líc zdiva.

b/ Brána II. - po levé straně hlav. průčelí kostela. Architektonicky shodná s bránou I., pouze sokl je díky nerovnosti terénu vyšší. 

  • Kaplička v Kladrubech

kaplička v kladrubech 

  • Kaplička v Třímanech

Kaplička v Třímanech 

  • Kostel ve Vojenicích

Kostel ve Vojenicích Kostel ve Vojenicích

  • Pieta Hřešihlavy

Pieta HřešihlavyPieta Hřešihlavy po rekonstrukci
Provedena z pískovce. Na dvojitém, stupňovitém podstavci stojí hranolový kvádr se zvlněnými nárožími. Při horním okraji zdoben volutami a profilovanou krycí římsou.
Na čelní straně vytesán nápis: EX SAXO QUO CUSA MARIE VIRGINIS ICON OFFERTUR Superis AST HONOR ESTO DEO.
Na podstavci kříž s rovnými břevny a u jeho paty sedí Panna Marie a drží na klíně bezvládné Kristovo tělo.
Dat. chronogramem 1751
Zhodnocení: Doklad pozděbarokové datované sochařské práce domácí provience 

Pieta byla restaurována v roce 2009. 

  • Pomník v Hřešihlavech

pomník v hresihlavech 

  • Pomník v Kladrubech

pomnik v kladrubech 

  •  Pomník v Třímanech

Pomník v Třímanech 

  • Zámek v Hřešihlavech

Zámek v HřešihlavechZámek v Hřešihlavech
Roku 1438 byla tvrz v majetku Rouse z Hřešihlav, syna Buška ze svinné. V 17. století ovládali panství Běšínové z Běšín, od nich je koupila roku 1706 Barbora hraběnka z Borbo. Již její synové prodali dědictví Schimdtgrebnerům, od kterých získal, panství Vančura z Řehnic roku 1729. Po něm přešly Hřešihlavy do majetku svobodných pánů z Rummerskirchů, kteří postavili nynější zámek jako správní budovu celého panství v 2 pol. 19. století. K úpravám došlo ještě v průběhu 19. století.
Zámek je pěkným příkladem drobného venkovského feudálního sídla z údobí pozdního baroka. Jednopatrová budova s krátkými bočními křídly má konkávně lomené průčelí. Park uzavírá zeď s dvěma branami. Proti zámku jsou hospodářské budovy.
Zděná, omítaná budova, s konkávně zalomeným hlavním průčelím, obdélníkového půdorysu s krátkými bočními křídly. Je jednopatrová o 6 okenních osách. Průčelí člení plochá rustika, okna mají profilovaná štuková ostění a rovnou nadokenní římsu. Střed v šíři dvou os je zdůrazněn lizenami a štítovým nástavcem, půlkruhově ukončeným. Vstup s pravoúhlým kamenným ostěním. Boční fasády jsou hladké. Přízemní křídla mají do zahrady 2 okenní osy. V zahradní frontě 2 pravoúhlé vstupy s ozdobně řešeným nadsvětlíkem a uprostřed přestupuje pravoúhlá kaple. Střecha mansardová kryta taškami s pol. věžičkou na hřebeni. Křídla mají střechy valbové. Vesměs rovné stropy. Po stranách hlavního průčelí je připojena uzavírací zeď parku s 2 zděnými branami s půlkruhově uzavřeným vjezdem. Proti zámku hosp. budovy.
Zhodnocení: příklad drobného venkovské sídla z údobí pozdního baroka 

  • Zvonice v Hřešihlavech 

Zvonice v Hřešihlavech